OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Liceum

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Historia

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Historia
Wychowanie fizyczne

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Historia

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Historia
Wychowanie fizyczne

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Biologia
Język angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Plastyka
Biologia

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Technikum

Przedmioty rozszerzone

Geografia
Fizyka

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Geografia
Język angielski

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Geografia
Matematyka

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Plastyka
Język angielski

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Matematyka
Język angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Plastyka
Język angielski

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski
Geografia

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Geografia
Język angielski

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – termin na złożenie wniosku wraz z dokumentami.
 • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • 22 lipca 2021 r. zostaną  ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

 • Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Panel rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Ulotka szkoły

Masz pytanie. Napisz

RODO (Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

11 + 3 =

To dzieje się u Nas

Skip to content