Klasa policyjna

Uczniowie tej klasy oprócz przedmiotów ogólnokształcących poznają taktyki zapobiegania przestępczości, podstawy prawa karnego i procesowego; działania z zakresu kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii; zadania i obowiązki policji oraz zasady prewencji ruchu drogowego. Ponadto podczas zajęć w tej klasie uczniowie nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstaw samoobrony oraz wiadomości związanych z zasadami funkcjonowania innych służb mundurowych.

Uzasadnienie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

Popularyzacja zdrowego trybu życia w treściach edukacyjnych oraz obecność tego tematu w mediach przyczyniła się do powstania pomysłu na niniejszą innowację.

Przeprowadzone rozmowy i ankiety w kilku szkołach gimnazjalnych w mieście utwierdziły nas w przekonaniu, że szkoła, w której realizowane będą treści z z zakresu kosmetyki prozdrowotnej cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia, kosmetyką leczniczą, pielęgnacyjną oraz masażem zwiększy szanse edukacyjne uczniów na dalsze kształcenie w tym kierunku – zarówno w szkołach policealnych jak i na wyższych uczelniach.

Wniosek nasuwa się jeden – taka szkoła jest potrzebna.

Przedmioty rozszerzone
  • Język polski
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Historia
Języki obce
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język rosyjski

Taka szkoła jest potrzebna!

Dlaczego wybrać taką klasę?

Uczeń klasy policyjnej zostaje przygotowany do zdania egzaminu maturalnego oraz zapoznaje się z tajnikami służby w policji i innych resortach mundurowych, rozwija sprawność fizyczną, przygotowując się do testów sprawnościowych na wyższe uczelnie policyjne, nabywa umiejętności, pozwalające na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach o kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i administracji publicznej, przygotowuje się do podjęcia służby w policji, pracy w straży miejskiej, biurach detektywistycznych, ochronie.

Uczniowie klasy policyjnej biorą udział w obozach szkoleniowo-kondycyjnych oraz regularnych wycieczkach programowych do Komendy Policji w Skierniewicach, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i innych instytucji związanych z pracą w służbach mundurowych, z którymi szkoła współpracuje.

REKRUTACJA 2019/2020