Historia szkoły

Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach został powołany 16 czerwca 1962 roku na podstawie zarządzenia ówczesnego Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września 1962 roku. Nazwa szkoły i kierunki kształcenia niejednokrotnie zmieniały się w ciągu kilkudziesięciu lat jej istnienia, wiele razy uległa przeobrażeniom i reorganizacji.

Historia Zespołu jest ściśle związana z zakładem przemysłowym RAWENT. W czasie drugiej wojny światowej w fabryce zatrudnionych było 100 pracowników, w tym 15 uczniów. Uczyli się oni nie tylko obsługi obrabiarek i spawarek, ale korzystali również z wykładów teoretycznych organizowanych przez inż. Oderfelda, który współpracował z kierownictwem fabryki.

Po wojnie, w okresie odbudowywania Polski ze zniszczeń wojennych, w dalszym ciągu kształcili się dla zakładu uczniowie, którzy chcieli zostać wykwalifikowanymi rzemieślnikami. Zarząd fabryki zwracał szczególną uwagę na typ i rodzaj organizowanych przyfabrycznych kursów specjalistycznych w celu poszerzenia umiejętności pracowników. W następnych latach systematycznie wzrastała liczba chętnych do przysposobienia w nauce i zarazem podjęcia pracy w zakładzie. Stąd decyzja władz o utworzeniu w 1962 r. Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących w Skierniewickiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal”. Do września 1964 roku szkoła należała do Zjednoczenia „Mostostal” w Warszawie. Następnie do czerwca 1970r. była prowadzona przez Zjednoczenie Budowy Urządzeń Chemicznych „CHEMOSTAL” w Warszawie resortu Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. W pierwszym roku działalności szkoły zostały uruchomione cztery klasy pierwsze kształcące w zawodzie monter konstrukcji stalowych. Naukę ówcześnie pobierało 140 uczniów, pracowało dziesięciu nauczycieli na niepełnym etacie.

Z powodu braku bazy lokalowej naukę rozpoczęto w suterenach hotelu robotniczego znajdującego się niedaleko zakładu, jak również przez krótki okres zajęcia odbywały się na strychu budynku fabryki. Z powodu wzrostu liczby chętnych uczniów do nauki w szkole przyzakładowej i w trosce o właściwe warunki pracy dydaktycznej, w 1963 r. zakład pracy przeznaczył całe pierwsze piętro budynku konstrukcyjnego na sale lekcyjne. Zamiarem ówczesnych władz była budowa budynku szkolnego, ta decyzja zapadła w pierwszym roku istnienia szkoły. Został wyznaczony teren w pobliżu fabryki z przeznaczeniem na budowę szkoły, która przez kolejne lata została systematycznie rozbudowana.

W 1964 r. podczas ogólnopolskiego zjazdu dyrektorów szkół Zjednoczenia „CHEMOSTAL”, zapadła decyzja o poszerzeniu oferty kształcenia o następujące zawody, które były potrzebne na rynku pracy:

 • ślusarz konstrukcji stalowych,
 • spawacz,
 • tokarz,
 • traser,
 • ślusarz budowy urządzeń chemicznych,
 • mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

W lipcu 1970r. placówka została przekazana Zjednoczeniu Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych i Odpylających „KLIMA-WENT” w Katowicach. Do roku 1971 szkołę ukończyło 752 uczniów, uzyskując pełne kwalifikacje w wyżej wymienionych zawodach. Pierwszym dyrektorem placówki został pan Jerzy Bogdanowicz, pełnił funkcję do 1980 roku oraz przystosował szkołę do zewnętrznych dyrektyw władz zwierzchnich. W związku z rozbudową kierunków kształcenia 1 stycznia 1972 roku na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego oraz pisma Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno-Klimatycznych Odpylających uległa zmianie nazwa szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Skierniewickich Zakładów Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Rawent” w Grabinie, powiat skierniewicki.

Po dziewięciu latach 28 sierpnia 1980r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły tym razem na Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Zakładach „Rawent” w Grabinie. W 1985 r. wraz ze zmianą granic administracyjnych miasta Skierniewice oraz podporządkowania ulic i numerów budynek szkoły zmienił adres, który do chwili obecnej jest aktualny. Nowym dyrektorem szkoły został pan Kajetan Bartczak, który piastował stanowisko w latach 1980–1986. Później jednoroczną kadencję pełniła w latach 1986–1987 pani Alina Przybylska, natomiast w latach 1987–1990 ponownie powrócił na stanowisko pan Kajetan Bartczak.

Lata dziewięćdziesiąte XX w. przyniosły szkole wielkie zmiany, powiązane z sytuacją społeczną i gospodarczą nowo narodzonej III Rzeczypospolitej. Gospodarka wolnorynkowa, zmiany w produkcji przemysłowej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na dotychczas wytwarzane produkty wpłynęły na zmniejszenie zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników i strukturę kształcenia zawodowego szkoły. Spowodowało to zmiany organizacyjne dla wszystkich pracowników szkoły i przyszłych uczniów. W okresie trudnych dla placówki przeobrażeń, długoletnim dyrektorem w latach 1990–2004 był pan Józef Psyk, a funkcję zastępcy pełnił do 1999 r. pan Zbigniew Olczak.

Pierwszą zmianą jaka dotknęła szkołę było powołanie Decyzją Kuratora Oświaty w Skierniewicach od 1 września 1993 r. Podstawowego Studium Zawodowego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Przyzakładowej „Rawent”. Szkoła kształciła uczniów w zakresie przysposobienia do zawodu murarza i współpracowała w ramach prowadzenia zajęć praktycznych dla wychowanków z Komendą Regionalną Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi. Drugą zmianą od 1 września 1993 roku, na podstawie zarządzenia Kuratora było powołanie w miejsce dotychczasowej, nowej szkoły o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Skierniewicach, w skład którego wchodziły:

 • technikum zawodowe: technik księgarstwa, technik przetwórstwa owocowo-warzywnego,
 • szkoła zasadnicza: zawód ślusarz, spawacz, monter podzespołów elektrycznych, mechanik maszyn i urządzeń,
 • liceum ogólnokształcące.

W związku z naborem do klas pierwszych technikum i liceum znacznie poszerzyła się liczebnie kadra pedagogiczna na której spoczęło przygotowanie wszelkiej dokumentacji statutowej dla nowego typu kształcenia młodzieży w placówce. Rok szkolny 1993/1994 to również nieustające zmiany w procesie dydaktycznym, ponieważ z dwóch szkół powstała jedna, rozpoczęły pracę zespoły nauczycieli, które miały przygotować zmiany programowe, mające na celu przystosowanie placówki do rozporządzenia ministerialnego obowiązującego w bieżącym roku szkolnym. W sferze kształcenia zawodowego praktyki dla technikum organizowane były we własnym zakresie. Ostatecznie w roku szkolnym 1993/1994 ze względu na słabnącą kondycję zakładów „Rawent” praktyki klas zawodowych zostały przeniesione do ZSZ nr 2 w Skierniewicach.

Reorganizacja szkoły i nowa rzeczywistość społeczności uczniowskiej, również zwiększenie liczebności uczniów spowodowało, że konieczne stało się zatrudnienie od 1 września 1994 r. w Zespole pedagoga szkolnego, który służył pomocą uczniom, nauczycielom i rodzicom w nurtujących ich problemach. Pierwszym pedagogiem szkolnym była pani Jadwiga Hurynowicz, która koordynowała działalność procesu wychowawczego szkoły.

W kolejnych latach szkolnych dyrektor Józef Psyk kładł nacisk na przystosowanie placówki do kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem na rynku pracy, który wówczas nie był stabilny. W roku szkolnym 1995/1996 kosztem klas zawodowych wprowadził pierwszą innowację pedagogiczną, było to liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym, program autorski z języka polskiego przygotowała pani Alina Majcher. Dyrektor również zaproponował, by uczniów powyżej średniej 4,0 przyjmować do szkoły bez egzaminów wstępnych. Rada pedagogiczna uznała, że jest to jedna z dróg prowadząca do podniesienia prestiżu szkoły i obie zmiany uzyskały pozytywną  opinię. Dotychczas w ZSZ nr 4 funkcjonowało w sumie 10 klas licealnych i technikum oraz 6 klas zawodowych.

Dbając o ciągły rozwój szkoły i kandydatów do klas pierwszych dyrektor Józef Psyk wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu i w roku szkolnym 1997/1998 została wcielona do kierunków kształcenia w szkole kolejna innowacja, która zyskała jednomyślne poparcie nauczycieli, mianowicie wprowadzenie klasy liceum – humanistycznej z elementami dziennikarstwa. Równolegle utworzono jedną klasę liceum o profilu matematyczno-informatycznym. W roku szkolnym 1998/1999 w oświacie nastąpiły duże zmiany. Zgodnie z nową reformą systemu powstały: trzyletnie licea profilowane, dwuletnie szkoły zawodowe i czteroletnie technika, wszystkie na podbudowie gimnazjum. Zespół stał się szkołą ponadgimnazjalną a młodzież w chwili wprowadzenia reformy miała możliwość kształcenia się w:

 • 4-letnim technikum zawodowym – technik technologii żywności,
 • 4-letnim liceum księgarskim,
 • 4-letnim liceum ogólnokształcącym (profil humanistyczny i matematyczno informatyczny).

Tym samym nauczyciele pracowali nad utworzeniem nowych kierunków edukacyjnych w szkole dla uczniów kończących w niedalekiej przyszłości gimnazjum. Wiele pracy i samokształcenia włożyli w opracowanie programów autorskich. Dla nowego profilu klasy humanistyczno-dziennikarskiej program opracowały panie Urszula Pągowska i Katarzyna Botul.

Skip to content