Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zs4skierniewice.pl

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej – są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023 r.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Spełnione zostały następujące wymagania:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie).
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu hl, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera wyszukiwarkę. Mechanizm te n dostępny jest bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z mego.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa – Andrzej Popiński
 • adres e-mail – a.popinski@zs4skierniewice.pl
 • numer telefonu – 46 833 10 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła zlokalizowana jest w wolnostojącym budynku. Dojazd jest możliwy bezpośrednio do budynku. Na terenie znajdują się liczne miejsca parkingowe. Wejście do budynku po schodach, dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest podjazd. Aby wejść do budynku należy pokonać dwie pary drzwi otwieranych na zewnątrz. W holu głównym na parterze znajduje się szatnia dla młodzieży.

Na parterze budynku znajduje się jedna toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu po uprzednim umówieniu wizyty.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Skip to content