Świadczenie usług hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu Power.

formularz ofertowy umowa ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną wykaz usług oświadczenie
istotne warunki zamówienia na usługę społeczną opis przedmiotu zamówienia oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu propozycja menu