Świadczenie usług hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu Power.

formularz ofertowyumowaogłoszenie o zamówieniu na usługę społecznąwykaz usługoświadczenie
istotne warunki zamówienia na usługę społecznąopis przedmiotu zamówieniaoświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniaoświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniupropozycja menu
Skip to content