Świadczenie usług hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu Power.

formularz ofertowyumowaogłoszenie o zamówieniu na usługę społecznąwykaz usługoświadczenie
istotne warunki zamówienia na usługę społecznąopis przedmiotu zamówieniaoświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniaoświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniupropozycja menu

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content