W dniu 30.03.2021 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Miejską Policji w Skierniewicach reprezentowaną przez Komendanta mł. inspektora Wojciecha Dworaka, a Liceum Ogólnokształcącym im. ppłk. Romualda Sulińskiego reprezentowanym przez Dyrektora Darosława Sadowskiego. Porozumienie dotyczy współdziałania stron w zakresie kształcenia uczniów w „klasach policyjnych”.

Dokument został podpisany w obecności Naczelnika Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podinspektora Rafała Mrozowskiego.

Podpisane porozumienie ma na celu wsparcie i uatrakcyjnienie innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo publiczne” realizowanej w klasach policyjnych, które funkcjonują w Zespole Szkół Nr 4 od 2009 roku.

W ramach porozumienia Komenda Miejska Policji i Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach zobowiązały się między innymi do:

  • propagowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej,
  • zapoznawania z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji,
  • popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej
    i patriotycznej młodzieży,
  • wspierania i promowania inicjatyw zmierzających do upowszechnienia wśród młodzieży tradycji i ceremoniału policyjnego,
  • zapoznawania młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji,
  • krzewienia postaw obywatelskich i społecznych.
  • zapewnienia udziału przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w zajęciach dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Współdziałanie realizowane będzie przez funkcjonariuszy Policji oraz uczniów i kadrę pedagogiczną Szkoły. Obie instytucje będą się wspierać przy realizacji podejmowanych działań.

Skip to content