Szkolenie w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach 9 ścieżek:

1. edukacja wczesnoszkolna;
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe;
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe.

Szkolenia będą realizowane w podziela na dwie grupy:
1.   Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych (ed. wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne)
2.   Szkolenie dla nauczycieli informatyki

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Nauczyciel może uczestniczyć w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.
Po wykonaniu pretestu, tzn. wyjściowego pomiaru kompetencji cyfrowych, zostaje przydzielony do grupy szkoleniowej na odpowiednim poziomie zaawansowania
w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej: podstawowej lub zaawansowanej.

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele dowiedzą się jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach. W efekcie po ukończeniu szkolenia „Lekcja:Enter!” będą częściej sięgać do aplikacji, stron, portali
i wykorzystywać je na lekcjach, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania.
Szkolenie “Lekcja:Enter!” przewidziano na 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godziny stacjonarnie i 8 godzin online (dla nauczycieli informatyki jest to 35 +5).

Ważne!
Na szkolenia nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:

a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej –
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej –
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Wynika to z koncepcji projektu, która zakłada jak największe przełożenie zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły. Elementem tej koncepcji jest tez zaproszenie członka kadry kierowniczej do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Ścieżka edukacyjna

Etapy, przez które powinien przejść nauczyciel zgłoszony do projektu, aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia:
•    Zgłoszenie się do projektu i wypełnienie testu kompetencji cyfrowych.
•    Przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
•    Przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy).

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Skip to content