Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach informuje,  że w związku z zapytaniem ofertowym z dn. 10 listopada 2016 roku w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Działając na podstawie postępowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 , ze zmianami), Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez :

REMA

PAWEŁ KIETLIŃSKI I WSPÓLNICY Spółka jawna

92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Cena oferty: 15 000,00 zł (cena oferty, łącznie z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), w ramach której zostanie dostarczonych 673 egzemplarze książek. Zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 5 Zapytania ofertowego. Zgodnie z kryterium wyboru oferty wzięto pod uwagę: liczbę oferowanych tytułów z listy zaproponowanej przez Zamawiającego stanowiącej załącznik numer 1 do zapytania ofertowego, ceny proponowanych pozycji, liczbę tytułów zaproponowanych przez oferenta. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

Skip to content