Nauka, praktyka, zawód, praca

Aktualności z projektu

Dzień otwarty w ZS4

21 marca br. Na terenie ZS 4 odbył się Dzień Otwarty. Ta coroczna impreza, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna, stała się…

czytaj dalej
Godło Polski

Kalendarz wpisów

maj 2024
PWŚCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Imieniny

Informator o projekcie

Nauka, praktyka, zawód, praca

Z początkiem września w Zespole Szkół Nr 4 rozpoczęła się realizacja projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi: 885 808,37 PLN.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 4, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych  nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów, realizacja doradztwa zawodowego, staży zawodowych oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów. Wszystkie działania projektowe oraz współpraca z lokalnymi pracodawcami mają na celu poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów ZS Nr 4.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele ZS Nr 4. Projekt skierowany jest do 102 uczniów klas I-IV technikum, kształcących się w kierunkach Technik spedytor (48 uczniów) i Technik cyfrowych procesów graficznych (54 uczniów) oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczniowie kształcący się w kierunku Technik spedytor będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

 • miesięczny staż zawodowy w czasie wakacji  2017 r. lub 2018 r. –  za staż każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium 1800 zł
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • Wirtualne laboratorium spedycyjne – symulacja prowadzenia firmy spedycyjno-transportowej z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego,
 • kurs „Wózki widłowe” *zakończony egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji  i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • kurs na prawo jazdy kat. B* zakończony egzaminem,
 • kurs kompetencji zawodowych CPC – przewoźnik drogowy*, zakończony egzaminem państwowym i  uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do prowadzenia własnej firmy transportowej.

* działania skierowane do osób pełnoletnich, szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

Uczniowie kształcący się w kierunku Technik Cyfrowych Procesów Graficznych będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

 • miesięczny staż zawodowy w czasie wakacji  2017r. lub 2018r.– za staż każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu DTP (grafika komputerowa) – Program obejmuje 3 moduły: I – grafika rastrowa (Adobe Photoshop), II – grafika wektorowa (Adobe Ilustrator), III – przygotowanie materiałów do druku,
 • zajęcia z zakresu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) – Program ECDL Base  obejmuje 4 moduły: Podstawy pracy z komputerem, Praca w sieci, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne. Program ECDL Standard obejmuje 3 moduły: Grafika Menadżerska, Edycja obrazów, Zarządzanie projektami. Każdy z modułów zakończy się egzaminem w Ośrodku Certyfikacyjnym.

Fundusze otrzymane w ramach dofinansowania projektu przeznaczone będą także na zakup podręczników do nauki obu zawodów, prenumeratę czasopism fachowych, wyposażenie pracowni spedycyjnej i pracowni grafiki komputerowej, organizację na terenie szkoły Ośrodka Doradztwa Zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych.

Rekrutacja

Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Nauka, praktyka, zawód, praca”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauka, praktyka, zawód, praca” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe).
 2. Projekt „Nauka, praktyka, zawód, praca” realizowany jest na podstawie umowy nr RPLD.11.03.01-10-0023/15-00  z dnia 23.06.2016r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Skierniewice.
 3.  Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Miasto Skierniewice, natomiast Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach
 4.  Biuro projektu mieści się w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96–100 Skierniewice, tel. 46 833 10 20.
 5. Projekt jest realizowany w trakcie 2 lat szkolnych, tj. rok 2016/2017 i 2017/2018, w okresie od 1. września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku.
 6. Zasięg projektu – uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach.

§2

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

 1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:
  1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt  „Nauka, praktyka, zawód, praca”
  2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauka, praktyka, zawód, praca” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  3. Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia/uczennicy Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach
  4. Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach
  5. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie (uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, która podpisała Umowę o uczestnictwie w projekcie  i Oświadczenie Uczestnika Projektu  dot. przetwarzania danych osobowych, i która bezpośrednio korzysta z wdrażanej pomocy.
  6. Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, odpowiedzialną za realizację celów projektu, zatrudnienie i zarządzanie personelem, rekrutację Uczestników projektu, zarządzanie kosztami i ryzykiem, zgodność procedur wyboru dostawców/zleceniodawców z zasadą konkurencyjności, zarządzanie dostawami, ochrona DO,
  7. Specjaliście ds. monitoringu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, odpowiedzialną za monitoring projektu, w tym wskaźników rezultatów i produktu, prowadzenie dokumentacji projektu, promocję projektu, zarządzanie informacją
  8. Specjaliście ds. rozliczeń – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, odpowiedzialną za rozliczanie projektu, przygotowywanie Wniosków Beneficjenta o Płatność, zmiany w projekcie, współpracę z Instytucją zarządzającą,
  9. Księgowej – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, odpowiedzialną za księgowanie i dokumentowanie rozliczeń, opis dokumentów księgowych,
  10. Specjaliście ds. współpracy z pracodawcami – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, odpowiedzialną za organizację staży, podpisywanie umów z pracodawcami,
  11. Specjaliście ds. kadr/płac – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, odpowiedzialną za wyliczanie wynagrodzeń personelu projektu.
  12. Komisja rekrutacyjna składa się z kadry projektu: koordynator projektu, specjalista ds. monitoringu oraz specjalista ds. współpracy z pracodawcami.
 1. Skróty stosowane w Regulaminie:
  1. RPO WL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  2. ZS 4 – Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach
  3. UP – uczestnik projektu

§ 3

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE

 

 1. W celu dokonania analizy potrzeb edukacyjnych w grudniu 2015r. na terenie ZS 4 przeprowadzono wywiady wśród potencjalnych UP (uczniów klas I-III technikum oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych) mające na celu określenie oczekiwań i potrzeb UP. Analiza wyników ww. badania wykazała zainteresowanie uczniów nabyciem praktycznej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przydatnych w pracy zawodowej potwierdzonych uznanymi certyfikatami; wysoką jakością i atrakcyjnością prowadzonych zajęć/kursów; poznaniem środowiska potencjalnych pracodawców, a co za tym idzie zwiększeniem szans na znalezienie atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły. Potrzebę udzielenia wsparcia uczniom technikum uzasadnia także mniejsza liczba zajęć praktycznych i mniejszy zakres współpracy ze środowiskiem pracodawców niż w przypadku uczniów zasadniczych  szkół zawodowych.  W przypadku nauczycieli badanie wykazało zainteresowanie studiami podyplomowymi podnoszącymi ich kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
 2. Diagnoza wskazała niezbędność podjęcia działań:
  1. na rzecz uczniów, kształtujących i rozwijających ich kompetencje zawodowe, zwiększające ich szanse na rynku pracy,
  2. na rzecz nauczycieli, doskonalące ich kompetencje zawodowe w powiązaniu z potrzebami i wsparciem udzielanym na rzecz uczniów,
  3. w zakresie wyposażenia/doposażenia bazy dydaktycznej ZS 4, w powiązaniu z działaniami na rzecz uczniów.
 1. Na podstawie ww. wniosków i  zgłoszonych potrzeb określono grupę docelową, cel główny
  projektu, cele szczegółowe oraz zadania i działania projektowe.
 2. Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości  kształcenia
  zawodowego w ZS 4 w Skierniewicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli ZS 4, doposażenie pracowni i warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów.
 3. Cele szczegółowe:
  1. Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego
  2. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 4. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§ 4

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Projekt zakłada udział 106 UP, w tym:
  1. 102 uczniów ZS 4 (18 kobiet i 84 mężczyzn),
  2. 4 nauczycieli ZS 4 (2 kobiet i 2 mężczyzn).
 2. O udział w projekcie mogą się ubiegać wyłącznie osoby fizyczne, które w  momencie składania dokumentów rekrutacyjnych oraz podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych jednocześnie spełniają następujące kryteria:
  1. uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego
  2. posiadają status ucznia/uczennicy/nauczyciela/nauczycielki kształcenia zawodowego w ZS 4
  3. w przypadku niepełnoletnich uczniów/uczennic, posiadają zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie,
  4. w przypadku uczniów/uczennic – istnieje zgodność kierunku kształcenia z kierunkami szkoleń/zajęć specjalistycznych oferowanych w projekcie,
  5. w przypadku nauczycieli/nauczycielek – istnieje zgodność profilu szkolenia/ studiów podyplomowych oferowanych w projekcie z profilem nauczania w ZS 4.

§ 5

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. Projekt obejmuje następujące działania skierowane do uczniów ZS 4:
  1. Grupowe zajęcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
  2. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
  3. Zajęcia specjalistyczne z następujących dziedzin:
 2. Dla uczniów/uczennic technikum kształcącego w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych:
  1. Grafika komputerowa na potrzeby poligrafii i grafiki użytkowej (3 moduły: I – grafika rastrowa Adobe Photoshop; II – grafika wektorowa Adobe Illustrator; III – przygotowanie materiałów do druku)
  2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) – program zajęć obejmuje  ECDL Base (4 moduły – podstawy pracy z komputerem, praca w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) oraz  ECDL Standard (3 moduły – grafika menedżerska, edycja obrazów, zarządzanie projektami). Każdy moduł będzie zakończony egzaminem w Ośrodku Certyfikacyjnym.
 3. Dla uczniów/uczennic technikum kształcącego w zawodzie Technik spedytor:
  1. Wirtualne laboratorium spedycyjne – symulacja prowadzenia firmy spedycyjno-
   transportowej, praca z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego
  2. Kurs – Wózki widłowe – zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wsparcie skierowane do pełnoletnich UP.
  3. Kurs – Prawo jazdy Kat. B – zakończony egzaminem państwowym i wydaniem prawa jazdy kat. B. Wsparcie skierowane do pełnoletnich UP.
  4. Kurs – Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego CPC – zakończony egzaminem państwowym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Wsparcie skierowane do pełnoletnich UP.
  5. Miesięczne wakacyjne staże zawodowe u pracodawców 102 UP.
 4. Projekt obejmuje następujące działania skierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych, zatrudnionych w ZS 4:
  1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych:
  2. Kurs z obsługi oprogramowania transportowo-spedycyjno-logistycznego (8 godz., jeden nauczyciel),
  3. Studia podyplomowe: Transport i Spedycja (2 semestry, 2 nauczycieli),
  4. Kurs DTP (56 godz., 1 nauczyciel),
  5. Studia podyplomowe; Grafika komputerowa i techniki multimedialne (2 semestry, jeden nauczyciel)
 5. W ramach projektu zrealizowane zostanie także:
  1. Wyposażenie/doposażenie Pracowni dla zawodu Technik cyfrowych procesów graficznych
  2. Wyposażenie/doposażenie Pracowni dla zawodu Technik spedytor
 6. W ramach projektu UP otrzymają:
  1. podręczniki
  2. stypendium stażowe podczas odbywania stażu zawodowego u pracodawcy,
  3. ubrania robocze
  4. szkolenie BHP
  5. zwrot kosztów dojazdu

§ 6

Procedura Rekrutacji

 1. Nabór uczestników prowadzi Koordynator projektu na terenie ZS 4.
 2. Nabór do projektu odbywa się w dwóch terminach: od 1.09.2016 r. do 30.09.2016 r. oraz od 1.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
 3. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj. Formularza Zgłoszeniowego do udziału w projekcie oraz Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i  złożenie ich w Biurze Rekrutacji.
 4. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu w ZS 4.
 5. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
 6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego uczestnika.
 7. Kwalifikacji Uczestników do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 8. Komisja Rekrutacyjna (w składzie  Koordynator projektu, Specjalista ds. monitoringu oraz Specjalista ds. współpracy z pracodawcami) w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne wyłoni ostateczną listę uczestników oraz ułoży listę rezerwową.
 9. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 10. Kolejność składania Formularzy nie ma wpływu na zakwalifikowanie uczestników do udziału w projekcie.
 11. Rekrutacja do projektu zostanie poprzedzona akcją promocyjną na terenie ZS 4 w postaci ulotek oraz spotkań informacyjnych z uczniami i nauczycielami ZS 4.
 12. Z przeprowadzonego procesu rekrutacji zostaną sporządzone protokoły.

§ 7

Obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:
  1. Podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w każdym z działań przewidzianych dla Uczestnika projektu wskazanych w § 5, do których zostanie zakwalifikowany.
  3. Rzetelnego przygotowywania się do działań  w ramach Projektu.
  4. Udziału w każdym z działań przewidzianych dla Uczestnika Projektu wskazanych w § 5, w wyznaczonych terminach.
  5. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w działaniach przewidzianych w § 5 na listach obecności.
  6. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.
  7. Bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie.
  8. Natychmiastowego informowania Koordynatora projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych wpisanych w Formularzu rekrutacyjnym.

§ 8

Staże zawodowe

 1. Staże zawodowe u pracodawców trwać będą 1 miesiąc i realizowane będą w oparciu o Umowę stażową.
 2. Terminy realizacji staży zawodowych zostaną przekazane UP po uzgodnieniu z pracodawcami.
 3. W ramach staży zawodowych Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe.
 4. Stypendium stażowe wypłacane będzie na podstawie Umowy uczestnictwa w projekcie podpisanej z Realizatorem Projektu, zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020   oraz założeniami budżetu projektu.
 5. Podstawą do naliczenia stypendium stażowego będą listy obecności. Stypendium stażowe przysługuje Uczestnikowi projektu także za dni wolne od pracy, jak również za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Stypendium stażowe nie przysługuje za nieusprawiedliwioną nieobecność na stażu.
 6. Stypendium stażowe wypłacane będzie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika projektu.
 7. Uczestnicy projektu po zakończonym stażu wypełniają sprawozdania z realizacji stażu.

Po zakończeniu udziału w stażu Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o zakończeniu stażu oraz opinię opiekuna stażu zawierającą m.in. informację o zadaniach realizowanych oraz umiejętnościach zawodowych pozyskanych podczas stażu.

§ 9

Zwrot kosztów dojazdu

 • Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu zawodowego i z powrotem, najtańszym środkiem komunikacji publicznej lub prywatnej z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 • Zwrot kosztów przejazdu przysługuje tylko za dni obecności na stażu, które potwierdzone są podpisem Uczestnika projektu na liście obecności lub odpowiednim formularzu. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje osobie dowożonej do miejsca szkolenia prywatnym samochodem jako pasażer.
 • Zwrot kosztów o którym mowa w pkt. 1, następuje po złożeniu przez Uczestnika projektu następujących dokumentów:
  1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną wg wzoru przygotowanego przez Realizatora projektu,
  2. kompletu biletów z jednego dnia z okresu stażu (przejazd tam i z powrotem), o którym mowa w pkt. 1, ewentualnie bilet okresowy odpowiadający długości trwania szkolenia, stażu (tylko w przypadku zwrotu kosztów przejazdu na staże).
  3. oświadczenie przewoźnika o cenie biletu na wskazanej we wniosku trasie na druku przygotowanym przez Realizatora Projektu.
 • W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej, spowodowanych np. brakiem komunikacji publicznej na danym odcinku lub niedogodności połączenia, ze względu na rozkład jazdy, dopuszcza się możliwość refundacji kosztów dojazdu (tam i z powrotem) prywatnym samochodem (własnym lub użyczonym) do wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie.
 • W przypadku przejazdu własnym lub użyczonym samochodem, aby otrzymać zwrot kosztów dojazdu należy złożyć:
  1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym wg wzoru przygotowanego przez Realizatora Projektu,
  2. oświadczenie przewoźnika o cenie biletu na wskazanej we wniosku trasie,
  3. kopię dowodu rejestracyjnego wykorzystywanego samochodu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, data i czytelny podpis,
  4. kserokopię prawa jazdy, poświadczoną za zgodność z oryginałem, data i czytelny podpis,
  5. Umowę użyczenia samochodu (tylko w przypadku dojazdu użyczonym samochodem).
 • Maksymalny zwrot kosztów dojazdu i powrotu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika w budżecie projektu.
 • Kwotę faktycznie poniesionych kosztów za niepełny okres trwania stażu (dni wolne, zwolnienia lekarskie) przy udokumentowaniu poniesionych kosztów w formie biletu miesięcznego ustala się dzieląc miesięczną kwotę przez 30 i mnożąc przez liczbę dni faktycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach szkolenia.
 • Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie kompletu dokumentów w miesięcznym cyklu rozliczeniowym (aby otrzymać zwrot kosztów dojazdu komplet dokumentów należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia udziału w stażu),
 • Wnioski złożone po terminach określonych w pkt. 9 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 • Zwrot kosztów dojazdu będzie dokonany na wskazany przez UP rachunek bankowy, pod warunkiem otrzymania przez Realizatora Projektu transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały, zgodnie z harmonogramem płatności dotyczącym projektu, środki pieniężne na ten cel.
 • W celu ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4 lub 6 należy składać w Biurze projektu.

§ 10

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i kary umowne

 • Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Realizatora Projektu.
 • Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać wyłącznie ze zmiany szkoły, skreślenia z listy uczniów ZS 4, z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej i nie mogą być znane UP w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez UP zasad niniejszego Regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego.
 • Uczestnicy projektu zobowiązani są do obecności na co najmniej 80% przewidzianych w projekcie działań (dotyczy kursów i zajęć specjalistycznych), chyba że zaistnieją nieprzewidziane sytuacje losowe. Limit nieobecności ustala się w przeliczeniu na dni zajęć.
 • W przypadku staży zawodowych limit nieobecności ustala się na …..
 • Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, UP zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu zwolnienia lekarskiego.
 • Przekroczenie określonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją UP z dalszego uczestnictwa w projekcie.
 • W przypadkach, o których mowa w punktach 3 i 7 niniejszego paragrafu oraz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z powodów innych niż określone w punkcie 2 niniejszego paragrafu, UP zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie oraz do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora Projektu całkowitych kosztów wsparcia, z którego od początku udziału w projekcie do momentu rezygnacji skorzystał.
 • Zwrot kosztów (kara umowna) wyliczany jest indywidualnie i jest sumą:
  1. całkowitego kosztu uczestnictwa we wszystkich formach, z których Uczestnik skorzystał w ramach projektu od początku trwania projektu do momentu swojej rezygnacji, niezależnie od tego, czy jego rezygnacja nastąpiła na początku, w trakcie czy też na końcu jego udziału w nich oraz
  2. kosztu dodatkowych świadczeń otrzymanych przez Uczestnika do momentu jego rezygnacji (zwrot kosztów dojazdu, wypłaconego stypendium stażowego), który wyliczany jest proporcjonalnie (w zależności od ilości i zakresu, w jakim dodatkowe świadczenia zostały udzielone Uczestnikowi do momentu jego rezygnacji) do całkowitej wartości dodatkowych świadczeń możliwych do otrzymania przez Uczestnika w trakcie trwania całej ścieżki wsparcia założonej w projekcie.
  3. Wartość kosztu uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia na jednego uczestnika oraz wartość dodatkowych świadczeń przypadająca na jednego uczestnika będzie określana na podstawie budżetu projektu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPDL.11.03.01-10-0023/15-00 oraz obowiązujące Wytyczne i przepisy prawa w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji projektu, a także
  w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu, lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa Uczestników w projekcie, zostaną oni indywidualnie poinformowani przez Realizatora Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Realizator Projektu zamieści odpowiednie informacje na stronie internetowej projektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 października 2016r.  i obowiązuje przez cały czas trwania projektu.
Lista uczestników

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

„Nauka, praktyka, zawód, praca”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Klasa IaT                                

 1. Adamiec Dominik
 2. Antkowicz Tomasz
 3. Cichal Weronika
 4. Ciesielski Kacper
 5. Gędziarski Daniel
 6. Gołębiewska Maja
 7. Krawczyk Klaudia
 8. Kulig Maciej
 9. Łowicki Krystian
 10. Maciejak Damian
 11. Nadulski Tomasz
 12. Stefański Mateusz
 13. Stępień Mateusz
 14. Skowroński Kamil
 15. Strączyński Adrian

Klasa IbT

 1. Adamski Rafał
 2. Bałut Mikołaj
 3. Caban Patryk
 4. Ferfet Jakub
 5. Gajewska Magda
 6. Jakubczak Martyna
 7. Jaśniewska Wiktoria
 8. Kłąb Hubert
 9. Kordasiński Patryk
 10. Lewandowski Damian
 11. Lichman Katarzyna
 12. Półtoraczyk Wiktoria
 13. Stolla Krzysztof
 14. Szymański Jan
 15. Trzmielewska Marta
 16. Woźniak Lidia
 17. Zawadzki Jakub

Klasa IIabT

 1. Astrabas Emilia
 2. Bałut Konrad
 3. Brudnicki Dawid
 4. Dudek Przemysław
 5. Jędrzejewski Michał
 6. Klimczak Adrian
 7. Latasiewicz Jakub
 8. Lutostański Damian
 9. Sroczyński Adrian
 10. Szadkowska Paulina
 11. Wójciak Patryk
 12. Zdziechowska Monika
 13. Dziuda Kamila
 14. Kowalska Magda
 15. Kowara Marcel
 16. Krawczyk Dominika
 17. Lewicki Arek
 18. Madej Kacper
 19. Mikituła Sebastian
 20. Pawłowski Rafał
 21. Reszka Daniel
 22. Seferyński Jakub
 23. Woźniak Gabriel
 24. Zbudniewek Mateusz

Klasa IIIabT

 1. Bałut Przemysław
 2. Bartosiewicz Daniel
 3. Cencelek Damian
 4. Czerwiński Kamil
 5. Fronc Dariusz
 6. Sobieszek Jakub
 7. Szuplewski Bartłomiej
 8. Wardziak Patrycja
 9. Kopczyński Patryk
 10. Michalski Bartosz
 11. Pałeczka Michał
 12. Pawłowski Damian
 13. Świrta Patryk

Klasa IVabT

 1. Góralski Dariusz
 2. Klimczak Krystian
 3. Kowalczyk Angelika
 4. Krawczyk Michał
 5. Kruczyński Mateusz
 6. Mamiński Michał
 7. Orzechowski Patryk
 8. Pawlik Mikołaj
 9. Plaskota Szymon
 10. Smolarek Kacper
 11. Świniarska Adrianna
 12. Świniarska Izabela
 13. Wójcicka Karolina
 14. Baczyński Krystian
 15. Duda Mateusz
 16. Fijałkowska Anna
 17. Kowalski Damian
 18. Kowalski Marcin
 19. Łachacz Patryk
 20. Neubart Maciej
 21. Supeł Krzysztof
Skip to content